TEMELJNE NALOGE VRTCA

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma,
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega.

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE PO KURIKULUMU ZA VRTCE

 •  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

REDNOSTNE NALOGE, CILJI IN VSEBINE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Odrasli v vrtcu ustvarjamo okolje, v katerem spodbujamo raziskovanje, ustvarjalnost in otrokom omogočamo neposredne izkušnje, skozi katere dobivajo odgovore na svoja vprašanja o sebi in svetu, ki jih obdaja. Predvsem pa skrbimo za dobro počutje vseh, da bodo otroci sledili ciljem razvijanja lastne identitete.

Narava je idealno spodbudno okolje za raziskovanje in razvoj vseh področij kurikula: gibanje, matematika, umetnost, narava, jezik in družba.

Tudi v letošnjem šolskem letu ostajamo PRIJALEJI NARAVE. Naše delo želimo nadgraditi in še bolj izkoristiti bližino gozda, saj je naš vsakdanjik tesno povezan z našim neposrednim okoljem, v našem primeru naravo (polja, poljske poti, gozd, bajerji …).

Otroci so radovedni, radi raziskujejo in se skozi igro igrajo ter učijo novih stvari, poglabljajo in povezujejo znanja, ki so jih že pridobili. Tudi letos bomo strmeli k temu, da bodo otroci odkrivali, spoznavali, doživljali in primerjali živo in neživo naravo, naravne danosti, zanimivosti ter se učili ceniti in varovati naše naravno okolje.

Narava je namreč posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolje in navad (Kurikulum za vrtce, 1999).

Vloga vzgojitelja je, da otroku pomaga pri vzpostavljanju pristnega stika z naravo, da spodbuja njegovo izkustveno učenje in samostojnost.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v svoje delo vključevali elemente gozdne pedagogike, načrtovali  dodatna izobraževanje na tem področju. Kot se je pokazalo že v lanskem šolskem letu, je naravni prostor kot je gozd domiselna igralnica na prostem, v kateri otroci skozi načrtovane in nenačrtovane dejavnosti zasledujejo zastavljene cilje.

Naloga vseh bo, da se opremimo z znanjem, si med seboj pomagamo in sodelujemo za dobro otrok.

Vse elemente dnevnega reda bomo obravnavali enakovredno, upoštevali individualne razlike in potrebe otrok. Z možnostjo izbire aktivnosti posameznika bomo v vzgojno-izobraževalno delo vnašali čim več aktivnih oblik igre in ustreznih miselnih izzivov.

Strokovno delo bo teklo v skladu z usmeritvami Kurikuluma za vrtce. Upoštevali bomo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu. Da bo naše ravnanje primerno, ustrezno in otrokom prijazno bomo:

 • s premišljenim načrtovanjem, z izvedbo in evalvacijo dejavnosti omogočali in spodbujali ustvarjalnost in inovativnost otrok.
 • ponujali dejavnosti, ki delujejo kot močna doživetja.
 • zagotavljali izzive, sredstva in čas za raznovrstno, bogato
 • pridobljeno znanje vnašali v nove situacije.
 • poizkušali spodbujati divergentno mišljenje.
 • z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi pri delu z otroki, s starši in sodelavci bogatili delo v oddelku.
 • skrbeli za profesionalno in osebnostno rast z različnimi izobraževanji.
 • dvigali pozitivno klimo med vsemi zaposlenimi.

  Vse dejavnosti, ki jih predstavljamo, so podrobneje opredeljene v LDN oddelkov vrtca. Pri načrtu smo upoštevali tudi nekatere želje in potrebe staršev oz. skrbnikov otrok ter upoštevali priporočila NIJZ, MŠŠ in ZRSŠ.

  Svoje delo bomo sprotno reflektirali, evalvirali, analizirali in nadgrajevali s posvetovanji na delovnih sestankih znotraj vrtca in se obračali po pomoč in nasvete na že zgoraj navedene institucije. Zavedamo se, da bomo le s timskim delom, z izobraževanjem, povezovanjem in sodelovanjem vseh delavcev vrtca (strokovnih in tehničnih) oblikovali najbolj optimalno okolje za vzgojo in učenje vsakega otroka.

  Svoja znanja, delo in dosežke bomo predstavljali tudi ožji in širši okolici preko obveščanja na oglasnih deskah pred igralnicami, na spletni strani VVE Medo, na plakatih in v krajevnih publikacijah.

  GLOBALNE VSEBINE

  Globalne vsebine s področij dejavnosti bomo spoznavali in predstavili otrokom in staršem s pomočjo okolja, v katerem bivamo. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, s preizkušanjem in z možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Zato bomo:

  • spodbujali in omogočali ravnanja, ki otroke v skladu z njihovo razvojno stopnjo usmerjajo v odgovorno ravnanje do sebe, vrstnikov, odraslih, naravnega in družbenega okolja,
  • omogočali spoznanja, da se ljudje spreminjajo, v smislu zabavnih in učljivih dejavnosti,
  • zagotavljali izzive in ponudili dejavnosti, ki delujejo kot močna doživetja,
  • skrbeli za profesionalno in osebnostno rast vseh zaposlenih in dvigali raven kakovosti dela v vrtcu,
  • razvijali in oblikovali sebe in otroka v tolerantnega človeka.

  VSEBINE PROJEKTA

  Poudarek bo na zdravem življenjskem okolju, z upoštevanjem smernic NIJZ in prilagoditvami, ki so za otroke vsake posamezne starosti primerne. Poskrbeli bomo, da bodo načrtovane vsebine primerne za posameznike in celotno skupino tako, da bomo lahko z različnimi dejavnostmi kljub prilagoditvam dosegali dobro počutje otrok, delavcev in staršev, a vseeno sledili zastavljenim ciljem.

  Pri otroku bomo spodbujali in razvijali:

  • spodbujali kreativno izražanje z različnimi materiali,
  • stimulirali in povečevali domišljijo,
  • razvijali spontano besedno izražanje,
  • izboljšali govor in izgovorjavo,
  • spodbujali otrokov občutek lastne vrednosti,
  • spodbujali doseganje samozaupanja in osebno zadovoljstvo,
  • sprostili strahove, agresijo in frustracije na sprejemljiv način,
  • razvijali socialno-interakcijske spretnosti,
  • pridobili sposobnost za reševanje problemov,
  • postopno izboljšali fino motoriko,
  • napredovali v sposobnosti poslušanja,
  • naučili se sprejemati in dajati ideje,
  • opazovali svet z vsemi čutili.

   Koledar

   junij 2024
   P T S Č P S N
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930

   Kontakti

   OŠ Janka Kersnika
   Brdo 5
   1225 Lukovica
   T: 01/723 50 20
   F: 01 723 50 36

   VVE MEDO – OE Prevoje
   Zaboršt 2
   1225 Lukovica
   T: 01/ 723 68 70
   vrtec.medo@siol.net

   VVE MEDO – OE Krašnja
   Krašnja 14 a
   1225 Lukovica
   T: 01/723 40 56
   GSM: 031 692 171
   (Skupno 2.669 obiskov, današnjih obiskov 2)
   Dostopnost